изглед за печат
изпрати на приятел
От съставянето на екипи до принципите на възнаграждение - курсът Управление на човешките ресурси на 1BC® предоставя широка основа от знания, необходими за успешната работа в сферата на човешките ресурси. Запознаването и прилагането на различни стилове на управление, както и условията за ползотворна и хармонична комуникация са също централни теми в този модул.

Целеви групи

- начинаещи в сферата на Човешките ресурси;
- лица с малък опит в брашна;
- желаещи да се преквалифицират;
- мениджъри на екипи, отговорни за избора на персонал;
- специалисти с необходимост да сертифицират международно своите знания и умения.

Цели на обучението Управление на човешките ресурси
Участниците ще се запознаят с най-важните аспекти в Управлението на човешките ресурси, ръководството и организацията във фирмата. Цел на курса, след успешно завършване, е участниците да могат оперативно и стратегически да допринасят за управлението на персонала, както и те самите да станат успешни тийм лидери.[/color]
Съдържание на обучението Управление на човешките ресурси
 • Формални структури в предприятието
  • Значение на различните структури в предприятието
  • Функционална структура
  • Продуктово ориентирана структура
  • Пазарно ориентирана структура

 • Приложение и практическа значимост на различните форми на координация
  • Линейна система
  • Многолинейна система
  • Щабна система
  • Матрична организация
  • Проектна организация

 • Набиране на персонал
  • Определяне на изисквания
  • Методи за набиране и привличане на персонал
  • Предимства и недостатъци на различните подходи за подбор на персонал

 • Подбор на персонал
  • Методи за подбор на персонал
  • Документи за кандидатстване
  • Тестове
  • Център за оценка

 • Трудово право
  • Основи на трудовото законодателство
  • Права и задължения по трудов договор
  • Трудови правоотношения
  • Правила за информиране и консултиране
  • Трудова дисциплина
  • Прекратяване на трудовото правоотношение

 • Развитие на персонала
  • Повишаване на професионалната квалификация
  • Кариерно планиране и управление
  • Фирмени обучения

 • Мотивация и поведение
  • Мотивационни теории
  • Job characteristics theory
  • Характеристика на работата
  • Желани резултати

 • Инструменти на мениджмънта на човешки ресурси
  • Управлението като система от правила
  • Форми на възнаграждение
  • Теории на лидерството

 • Предприятието и неговата външна и вътрешна среда
  • Ситуационен подход
  • Организацията като култура
  • Влияние на организационната култура
  • Концепции за личността в организацията


Международен Сертификат
Участието в обучението по Управление на човешките ресурси се удостоверява, след успешно полагане на изпита, с международно признат сертификат. Всеки сертификат притежава уникален код на 1BC®, както и печат на ОЕЕС(Organisation for Economic Education, Evaluation and Certification) – гаранция за високото качество на обучението, както и за автентичността на сертификата.

За 1 ВС
Nicole Bartels, асистент на управител в хотелиерството
"Аз смятам, че 1st Business Certificate, заедно с икономическото образование, увеличиха шансовете ми за професионално развитие от оперативно до мениджърско ниво в много сфери. Особено семинарите по Управление и Управление на човешките ресурси представляваха за мен най-голям интерес, защото отговарят на моето желание за професионална специализация. Препоръчвам бизнес сертификатът на 1BC® на всеки, които иска да повиши компетентността си в областта на икономиката."