Get your English ready for business: As the world is becoming „smaller“ and the multinational conversation is nowadays even for small enterprises part of every day business, the need for additional English skills is rising. Don´t fear any more business correspondence or meetings.

Целеви групи
Обучението по бизнес английски е за всеки, който има вече основни познания по английски (A2 - В1) и иска да се чувства сигурен в комуникацията в международна среда, да общува ежедневно безпроблемно на английски език със своите бизнес партньори.

Цел на Обучението по бизнес английски
След успешно завършване на обучението участниците ще могат да разговарят гладко на английски език и да обсъждат всякакви бизнес теми с чуждестранните си делови партньори. Телефонни разговори, и-мейли, писма, както и изнасяне на презентации - след обучението ще можете да правите всичко това без никакво усилие.
От съставянето на екипи до принципите на възнаграждение - курсът Управление на човешките ресурси на 1BC® предоставя широка основа от знания, необходими за успешната работа в сферата на човешките ресурси. Запознаването и прилагането на различни стилове на управление, както и условията за ползотворна и хармонична комуникация са също централни теми в този модул.

Целеви групи

- начинаещи в сферата на Човешките ресурси;
- лица с малък опит в брашна;
- желаещи да се преквалифицират;
- мениджъри на екипи, отговорни за избора на персонал;
- специалисти с необходимост да сертифицират международно своите знания и умения.

Цели на обучението Управление на човешките ресурси
Участниците ще се запознаят с най-важните аспекти в Управлението на човешките ресурси, ръководството и организацията във фирмата. Цел на курса, след успешно завършване, е участниците да могат оперативно и стратегически да допринасят за управлението на персонала, както и те самите да станат успешни тийм лидери.[/color]
Тенденциите в развитието на пазара и ориентирането му във все по-голяма степен към интересите на потребителите доведоха до ясно осъзнатата необходимост от маркетингови проучвания. В обучението по Маркетингмениджмънт на 1BC® ще научите как да използвате маркетинговия инструментариум, да планирате, координирате и контролирате всички бизнес дейности на актуалния и потенциален пазар.

Целеви групи
  • -начинаещи без опит, които желаят да изградят кариера в конкретна област;
    -специалисти, които имат нужда да актуализират знанията си;
    -служители, решили да сменят отдела, в който работят или са ангажирани с допълнителни отговорности;
    -професионалисти, които се нуждаят от международно сертифициране.Цели на обучението Маркетинг мениджмънт

Цел на семинара е участниците да усвоят компетенции, благодарение на които оперативно и стратегически да подпомагат Маркетинг мениджмънта, както и да придобият познания, които да им бъдат от полза в изпълнението на ежедневните ангажименти
По време на обучението по Фирмено управление ще усвоите важни инструменти за ръководене и контрол на организацията. Kултурата на управление, ориентирано към ценностите на фирмата, в последните години се превръща в ключово понятие за всяко съвременно ръководство. Както традиционните, така и модерни стратегии на управление и методи за анализ са съществени за управлението и затова те всички са предмет на това обучение.

Целеви групи
Обучението по Фирмено управление е за всеки, който иска да усвои основните познания и инструментите на управление или да обогати вече придобитите компетенции.

Цел на обучението Фирмено управление
Участниците ще се спрат на разнообразни аспекти от планирането и прилагането на различни стратегии за управление на организацията. Цел на обучението е, след успешното му завършване, участниците да внедрят стратегически компоненти в управлението и да прилагат методи за анализ, решаващи за ръководенето на една организация.
Финансовият мениджмънт обхваща планирането, разпределянето и контрола на капитала и на инвестициите на една организация. Семинарът по Финансов мениджмънт и инвестиции на 1ВС ще Ви даде всеобхватни практически знания за инвестиционното планиране, инвесиционните изчисления и различните стратегии за финансиране и осигуряване на капитал.

Целеви групи
Обучението Финансов мениджмънт и инвестиции е за всеки, който иска да придобие знания за финансовото планиране, финансирането и изчисляването на инвестиции или иска да обогати компетенциите си.

Цел на обучението Финансов мениджмънт и инвестиции
Участниците в семинара по Финансов мениджмънт ще усвоят основите на финансирането и ще получат една задълбочена и ясна представа за света, богат на възможности за привличане на капитал в организацията. След успешно завършване на семинара, участниците ще могат чрез изчисления да аргументират инвестиционни решения. Цел на обучението е участниците да могат да поемат отговорност за съставянето на бюджет, да имат принос във взимането на финансови решения и да могат да изчисляват различни финансови показатели.
Контрол на всички разходи! Първокласното управление на разходите е основана на бизнес успеха.Когато си изясним за какво става дума, като говорим за разходи, след семинара по Управление на разходите на 1ВС, вече няма да Ви затруднява нито калкулацията на долната гтраница на цената, нито пресмятането на рентабилността. Защо един продукт трябва да се предлага на точно определена цена? С помощта на изчисляването на разходите, Вие ще можете да си отговорите на всички въпроси.

Целеви групи
Обучението Управление на разходите е за тези, които искат да получат основни познания за изчислението на разходи или да опреснят вече наученото. Семинарът е и за всички, които в работата си трябва да поемат отговорност за съставянето на бюджети.

Цел на обучението Управление на разходите
Участниците в обучението Управление на разходите, след успешното му приключване, ще са запознати с изчисляването на разходите и ще могат на тази основа да взимат решения, също така ще разполагат с необходимите знания за всяка позиция, на която се изисква планирането и съставянето на бюджет. Участниците също така ще могат да калкулират цени, да извършват отчети, да разграничават разходите, да ги изчисляват, да взимат решения от типа Make-or-Buy и да пресмятат рентабилността.
Ефекивността и продуктивността са определящи в света на икономиката: Lean Management и Production вече не са неясни понятия. Ако сте решили въпроса Make-or-bye в полза на собственото производство, обучението ще Ви предостави безценни знания за оптимизиране на поръчките, на процесите, както и за управление на доставките и на качеството.

Целеви групи
Семинарът по Управление на качеството е за всеки, който иска да усвои основите и инструментите за ръководство и контрол на процесите и на качеството, както и да има задълбочен поглед върху дейностите по снабдяване, логистика и производство или пък да обогати вече натрупания опит.

Цел на обучението Управление на качеството
Участниците ще се запознаят с опорните стълбове на управлението на процесите. Цел на семинара е участниците да усвоят методите за оптимизиране на процесите и за Управление на качеството и да имат ясна представа за процесите по снабдяването, логистиката и производството, както и да познават различните аспекти на скалата, по която се измерва качеството.